In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Lê Thanh Hòa, Trương Nam Hải, Nông Văn Hải, Đinh Duy Kháng, Phan Văn Chi, Quyền Đình Thi, Lê Trần Bình .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Hội nghị quốc gia về sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học.

Tập,(số),trang: 127-134.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1335
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014