Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh, Vũ Văn Hạnh, Nghiêm Ngọc Minh, Quyền Đình Thi

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Hội nghị KH CNSH toàn quốc 2013

Tập,(số),trang: Quyển 1.484-488

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 2302
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014