Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Quyền Đình Thi .

Đơn vị: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme

Đăng tại: In: Hội nghị Quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và Quản lý an toàn sinh học. Nxb KH Tự nhiên và CN, Hà Nội,

Tập,(số),trang: 159-163.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1491
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014