Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vũ Trọng Lượng, Trần Xuân Hoàn, Nguyễn Văn Cường

Đơn vị: Phòng Công nghệ gen động vật

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ sinh học,

Tập,(số),trang: 10(2), 247-253.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 4320
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014