Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Bạch Thị Như Quỳnh, Vũ Thị Hiền, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Lê Phương Hằng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Bắc, Đồng Văn Quyền, Lê Văn Phủng, Đinh Duy Kháng.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: Tạp chí Công nghệ Sinh học

Tập,(số),trang: 9(1): 29-36.

Số ISBN:

Năm: 2011Số lần xem: 1427
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014