Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Phạm Thanh Hà , Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Hồ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Phương Chi

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật đất

Đăng tại: Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004., Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống định hướng Nông Lâm nghiệp Miền núi, Thái Nguyên

Tập,(số),trang: 381 - 384.

Số ISBN:

Năm: 2004Số lần xem: 1456
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014