Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Chi, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Đơn vị: Phòng Vi sinh vật đất

Đăng tại: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học lần 2 tại Huế,

Tập,(số),trang: 559- 562.

Số ISBN:

Năm: 2003Số lần xem: 1430
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014