In bài này 
Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: T T Hà, T H Quang, N H Tùng, N X Nhiệm, N X Cường, N H Nam, N T Đạt, H T Hương, Đ T Thảo, Y H Kim, C V Minh, P V Kiệm .

Đơn vị: Phòng Thử nghiệm sinh học

Đăng tại: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Tập,(số),trang: 48(4A): 21-27.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1443
Ngày cập nhật: Thứ hai, 10 Tháng 11 2014