In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Sofie Saerens, Cam Thuy Duong, Elke Nevoigt .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Appl. Microbiol. Biotechnol.

Tập,(số),trang: 86(5): 1195-1212.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1506
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014