In bài này 
Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Thi Thuy Duong Le, Thi Huyen La, Thi Minh Phuc Le, Van Phuc Pham, Thi Minh Huyen Nguyen and Quang Huan Le,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 . 2013.

Tập,(số),trang: 025006 (5pp).

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1539
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014