Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Viet Ha Chu, Thi Ha Lien Nghiem, Thi Huyen La, Thi Dieu Thuy Ung, Quang Huan Le, Kim Thuan Tong, Quang Liem Nguyen and Hong Nhung Tran,

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào động vật

Đăng tại: Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2:

Tập,(số),trang: 1-4.

Số ISBN:

Năm: 2010Số lần xem: 1472
Ngày cập nhật: Thứ tư, 29 Tháng 10 2014