Nghiên cứu sinh khóa 2003: gồm 04 NCS

2003_dieu_thi_mai_hoa
Điêu Thị Mai Hoa
2003_dinh_thi_thu_hang
Đinh Thị Thu Hằng
2003_nguyen_thi_trung
Nguyễn Thị Trung
2003_do_thi_ngoc_huyen
Đỗ Thị Ngọc Huyền