Nghiên cứu sinh khóa 2002: gồm 05 NCS

2002_do_thi_tuyen
Đỗ Thị Tuyên
2002_pham_thi_ly_thu
Phạm Thị Lý Thu
2002_do_thi_thao
Đỗ Thị Thảo
2002_nguyen_thi_mai_phuong
Ng T Mai Phương
2002_ha_thi_quyen

  Hà Thị Quyến