ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

NTA Tuyet Nghiên cứu viên       
Điện thoại: 04 37568260 / 37914913     Mobile: 0904866464
E-mail: anhtuyetbio@yahoo.com.vn

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Viện Đại Học Mở Hà Nội Công nghệ Sinh học 2000
Thạc sỹ Viện Sinh Thái Tài Nguyên Sinh vật Hóa sinh học 2007-2009
Quá trình công tác
Thời gian (Từ năm... đến năm...) Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2002 đến nay Nghiên cứu viên Viện CNSH, Viện KH&CN VN 18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội