Cán bộ Hợp đồng

1.       

Th.S. Phạm Ngọc Long

 

01695338228

2.       

BSTY. Nguyễn Thị Hiệp

 

0986.501.072

ngthihiep@gmail.com

3.       

CN. Nguyễn Thị Hồng

 

0973.830.085

hongcn50c@gmail.com

4.       

CN. Nguyễn Thị Mến

 

024.3 7562902

thuymen_230184@yahoo.com

5.       

CN. Nguyễn Thị Nhung

 

0984.912.486

hongnhunghqv@yahoo.com

6.       

CN. Trần Thị Thơm

 

024.3 7562902

minh_thom86@yahoo.com

7.       

Phạm Quỳnh Hoa

 

01666151006

Quynhhoapham1985@gmail.com

8.       

Nguyễn Huyền Trang

 

0983.508.177

9.       

KTV. Nguyễn Thị Thùy Anh

 

01683587377

ntacnp@yahoo.com

10.   

KTV. Đinh Thị Toan

 

0973279470