ThS. Nguyễn Thị Nga

 Điện thoại: 04-38361774

E - Mail: nguyennga05@yahoo.com

Quá trình đào tạo

  • Tốt nghiệp ngành Thú y trường Đại học Nông nghiệp I, năm 2007

Các bài báo đã có tên:

Đ T Thảo, N T Nga, N T Trang, N T Cúc, Đ T Phương (2008) Gây u thực nghiệm trên chuột bằng dòng tế bào ung thư Lewis Lung Carcinoma. Tạp chí Công nghệ Sinh học 6(4A): 619-624.