TS. Nguyễn Trung Nam

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

NTNAM Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: nam@ibt.ac.vn
Địa chỉ: P113 Nhà A10