ThS. Nguyễn Hùng Chí

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Hung Chi Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: nhchi@ibt.ac.vn ; 
Địa chỉ: P 805 Nhà B4