ThS. Trần Trung Thành

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Thanh Tran Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144
E-mail: trantrungthanh@ibt.ac.vn ; 
Địa chỉ: P 805 Nhà B4