Thông tin luân án NCS. Vũ Thị Quyên

  • Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hoạt tính sinh học một số hợp chất ngoại bào của xạ khuẩnphân lập từ vùng biển Đông Bắc bộ và miền Trung Việt Nam
  • Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 62 42 01 16
  • Họ và tên Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Quyên
  • Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Việt Cường - Viện NCKH miền Trung

2. PGS. TS, Habil. Phạm Văn Cường - Viện Hóa sinh biển

  • Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã xác định được 105/130 chủng vi sinh vật phân lập từ vùng biển Đông Bắc bộ và miềnTrung Việt Nam có hoạt tính kháng ít nhất 1 chủng vi sinh vật kiểm định, trong đó có 3 chủng (G 017, G019 và G043) thể hiện hoạt tính kháng chủng vi khuẩn lao H37Rv.

2. Đã định danh được 10 chủng xạ khuẩn đến chi có hoạt tính đối kháng vi sinh vật kiểm định cao nhất dựa trên phân tích hình thái và sinh học phân tử.

3. Đã xác định được 1 hoạt chất là bis(2-ethylhexyl) adipate (G043-12) có hoạt tính kháng lao, 3 hợp chất mới là 3,4-dihydroxy- 6,7-dimethyl- quinoline-2- carboxylic (G019-1), 2-[(5- methyl-1,4- dioxan-2- yl)methoxy]ethanol (G019-2),2-[(2R-ydroxypropanoyl)amino]benzamide (G057-1), và 2 chất mới lần đầu tiên được tách chiết từ tự nhiên là 3,3'-bis- indole (G057-2), 3-acetyl- 4-hydroxycinnoline (G057-3) có hoạt tính kháng vi khuẩn và nấm kiểm định trong số 44 hợp chất đã được tách chiết và xác định cấu trúc hóa học.