Thông tin luận án NCS.Trịnh Thị Hương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tơ sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) làm vật liệu cho nuôi cấy sinh khối

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật Mã số: 62 42 01 12

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Hương

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Dương Tấn Nhựt

PGS.TS. Chu Hoàng Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã hoàn thiện được quy trình chuyển gen tạo rễ tơ sâm ngọc linh qua trung gian vi khuẩn A. rhizogenes chủng ATCC 15834. Tỷ lệ mẫu tạo rễ tơ trung bình là 39,81%, trong đó tỷ lệ

mẫu dương tính với gen rolB và rolC là 11,90%.

2. Đã thu nhận được 4 dòng rễ tơ sinh trưởng ổn định và xác định được môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng của các dòng rễ tơ này là: môi trường SH có bổ sung 50 g/l sucrose, pH

= 5,8 - 6,1; các bình nuôi cấy đặt trong tối, ở nhiệt độ 25 o C.

3. Đã xác định được elicitor thích hợp bổ sung vào môi trường nuôi cấy giúp kích thích gia tăng khả năng tích luỹ saponin của các dòng rễ tơ là: Salicylic acid (SA) và Abscisic acid

(ABA). Tổng hàm lượng saponin chính thu được trên toàn bộ sinh khối khô của rễ tơ nuôi cấy ở môi trường có bổ sung 20 µ/l SA và 1 mg/l ABA tăng lên tương ứng là 2 lần và 3,9

lần.

4. Đã so sánh khả năng sinh trưởng, tích luỹ saponin và hình thái cấu trúc giữa rễ tơ và rễ bất định, so sánh được những ưu điểm của rễ tơ so với rễ bất định sâm ngọc linh.