Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1987
2013 | Bài báo trong nước | 5208
2010 | Bài báo trong nước | 2135
2012 | Bài báo quốc tế | 2196
2013 | Bài báo quốc tế | 2178
2010 | Bài báo trong nước | 2226
2011 | Bài báo quốc tế | 2190
2013 | Bài báo trong nước | 2090
2010 | Bài báo trong nước | 2166
2012 | Bài báo quốc tế | 2133
2010 | Bài báo trong nước | 2181
2012 | Bài báo quốc tế | 2063
2013 | Bài báo quốc tế | 2000
2013 | Bài báo quốc tế | 2160
2012 | Bài báo quốc tế | 2142
2011 | Bài báo quốc tế | 2195
2010 | Bài báo quốc tế | 1978