Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 1626
2013 | Bài báo trong nước | 4096
2010 | Bài báo trong nước | 1719
2012 | Bài báo quốc tế | 1745
2013 | Bài báo quốc tế | 1753
2010 | Bài báo trong nước | 1833
2011 | Bài báo quốc tế | 1739
2013 | Bài báo trong nước | 1680
2010 | Bài báo trong nước | 1731
2012 | Bài báo quốc tế | 1704
2010 | Bài báo trong nước | 1762
2012 | Bài báo quốc tế | 1663
2013 | Bài báo quốc tế | 1617
2013 | Bài báo quốc tế | 1782
2012 | Bài báo quốc tế | 1734
2011 | Bài báo quốc tế | 1777
2010 | Bài báo quốc tế | 1589