Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Tường Vân, Nguyễn Chi Mai, Lê Thị Thanh, Lê Quỳnh Liên, Trần Mỹ Linh, Đỗ Thu Hiền, Nguyễn Thanh Vân

Đơn vị: Phòng Công nghệ tế bào thực vật

Đăng tại: Báo cáo Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam:

Tập,(số),trang: 786-793.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1316
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014