Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Thi tuyet Nhung Nguyen, Benjamin Folch, Myriam Lestourneau, David Vaudry, Nam Hai Truong, Nicolas Doucet, David Chatenet and Alain Fournier .

Đơn vị: Phòng Kỹ thuật di truyền

Đăng tại: Chembio Chem.

Tập,(số),trang: 13: 1805-1812.

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1412
Ngày cập nhật: Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014