Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Vũ Văn Hạnh VH Vu, K Kim

Đơn vị: Phòng Các chất chức năng sinh học

Đăng tại: Int’l meeting report, Indonesia

Tập,(số),trang: P27-28 ISBN 978-602-98400-1-8

Số ISBN:

Năm: 2012Số lần xem: 1510
Ngày cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 10 2014