Các Thông tư hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 06 - Xét chọn nhiệm vụ Quỹ đổi mới
Thông tư 07 - Xác định nhiệm vụ
Thông tư 09- Quản lý nhiệm vụ độc lập
Thông tư 10- Tuyển chọn 2014